ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสาร/ประกาศ

วันที่ 2021-08-01 เพื่อสร้างระบบระบายอากาศให้ศูนย์พักคอย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ
วันที่ 2021-08-02 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มฉัตร พ่วงฉ่ำ (ออม) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. ได้รับ "ทุนการศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564"
วันที่ 2021-08-05 เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท เทอม 2/2564 เริ่มเรียน มกราคม 2565 Environmental Engineering (M.Eng.) ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 2021-08-12 ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในปะรเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand Foundation, ATF) เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 2021-08-18 ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ทะยอมใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. ได้รับ "ทุนการศึกษา Siam Chemical Industry Memorial Fund ประจำปี พ.ศ. 2564"
วันที่ 2021-08-20 ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) ประเภทนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - 4 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 2021-08-24 ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ (Assoc.Prof.Dr.Songkeart Phattarapattamawong) และ ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน (Dr.Trairat Muangthong-on) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ "ทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลย
วันที่ 2021-09-01 ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน"
กิจกรรม ภาควิชา วศ. สิ่งแวดล้อม
บุคลากร ภาควิชา วศ. สิ่งแวดล้อม
Our Partner
Facebook Fanpage