ภาควิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์


     วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล การให้คำปรึกษา และการออกแบบกระบวนการปรับปรุงหรือบำบัดน้ำอุปโภค/บริโภค น้ำทิ้ง น้ำเสีย อากาศเสีย ของเสีย ตลอดจนกากของเสียอันตราย โดยใช้เทคนิคเชิงวิศวกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการ ในระดับปริญญาตรี จะมุ่งเน้นในด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติทั้งในวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์และ วิชาหลักด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมการประปา การออกแบบระบบบำบัด การจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการดูงานนอกสถานที่และ โครงงานศึกษา (Senior Project) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามความสนใจหรือความถนัด ในระดับปริญญาโทจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการศึกษาและวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนสามารถเลือกขอบเขตและจำนวนหน่วยกิตของงานวิจัยได้ตามความต้องการ ส่วนในระดับปริญญาเอก จะมุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ในด้านวิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่เพียบพร้อมทั้งเครื่องมือพื้นฐานและ เครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูงที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย

     มีการผลิตสื่อการสอนในรูปของตำราด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ มีการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัย โดยคณาจารย์ที่มีความตื่นตัวทางวิชาการสูง

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (แผน ก.)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (แผน ข.)

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

     ด้วยความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ความต้องการบัณฑิตในสาขานี้มีมาก จึงส่งผลดีแก่การได้รับงานทำของบัณฑิตอย่างมาก บัณฑิตบางส่วนได้รับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยลายและแผนสิ่งแวดล้อม การประปา เทศบาล เป็นต้น บัณฑิตหลายคนเข้าทำงานในภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น ขณะที่บัณฑิตอีกส่วนหนึ่งได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ